יוני גולדשטיין מכלול השירותיםלהלן פירוט השירותים הניתנים על ידי החברה, לפי החלטת המזמין והמהווים חלק שגרתי מתפקידנו בניהול הפרויקטים המבוצעים באמצעותנו:

א. שלב הייזום
- תחקיר שמאי – כלכלי של הפרויקט.
- סקר כדאיות להקמת הפרוייקט.
- בדיקת החלופות למימון הפרוייקט.
- הכנת מכרזים בין יזמים להקמת הפרויקט בהתאם לתקציב או בעסקת "קומבינציה" או 
  בעסקת מימון אחרת.
- השוואת הצעות מכרז בין יזמים.
- ניתוח והמלצות למזמין בדבר העסקה הכדאית.
- הכנת הפרק ההנדסי – כלכלי – שמאי לביצוע הפרויקט או להסכם ביצוע העסקה.

ב. שלב קדם הבניה
- תחקיר הנדסי – כלכלי של הפרוייקט.
- טיפול בבדיקות שטח (קרקע, משק תת-קרקעי וכו') ומדידות.
- הכנת פרוגראמה לתכנון, כולל מפרט טכני מנחה ותקציב יעד.
- הכנת הסכמים עם כל צוות התכנון (אדריכל ויועצים).
- ריכוז ותיאום צוות התכנון.
- טיפול ואחריות להשגת היתרי בניה ורישיונות.
- אומדנים כספיים מנחים ולוחות זמנים למעקב שוטף.
- חלוקת עבודה אופטימאלית בין קבלנים, קבלני משנה וספקים, תוך חסכון אחוזי הקבלן
  הראשי.
- הכנת המכרזים לביצוע, כולל מפרטים טכניים וכתבי כמויות.
- ניתוח של תוצאות המכרזים והמלצות למזמין.
- הכנת הסכמים עם קבלנים, קבלני משנה וספקים.

ג. בקרה ממוחשבת
- מעקב אחר תאום תכנון הפרוייקט.
- מעקב אחר תהליכי ביצוע הפרוייקט.
- לוח זמנים והחלטות (גנט ופרט).
- כתבי כמויות.
- מעקב אחר ערבויות קבלנים.
- חשבונות חלקיים וסופיים של קבלנים וספקים.
- דיווח תקציבי (בוצע – שוטף – חזוי).

ד. מעקב פיננסי
- ניהול תזרים הכספים.
- ניתוחים כלכליים שוטפים.
- חישובי ריבית ותשלומי החזר הלוואות הבניה והפיתוח.
- דו"ח לבנק / לגוף המממן.

ה. שלב הבניה
- פיקוח צמוד באתר.
- בקרת איכות במקום ייצור חומרי הבניה.
- תיאום הביצוע עם צוות התכנון, הקבלנים, קבלני המשנה והספקים.
- דוחות שבועיים וחודשיים.
- ניתוח סטיות עלות ולוח זמנים ואמצעים לתיקונם.
- הבטחת תקני בטיחות וביטחון.
- עריכת דוחות קבלה ראשוניים.
- עריכת דוחות קבלה / מסירה סופיים יחד עם צוות התכנון.
- מעקב אחר ביצוע תיקונים ומסירת הנכס / הפרויקט למזמין.

ו. שלב האכלוס ו/או התפעול
- טיפול בקבלת תעודות גמר.
- עזרה באכלוס הפרויקט במועד האופטימאלי.
- הרצת הפעלת הפרוייקט.
- אחריות על ביצוע תיקוני שנת בדק.

ח. אחריות וביטוח מקצועי
אחריות מקצועית לכיסוי השירותים המקצועיים במסגרת ניהול הפרוייקט. ביטוח צוות העובדים וצד ג' בהתאם לדרישות החוק הישראלי.

מכלול השירותים שלנו